Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small ruminant welfARE management

6
© Oviaragón SCL
Alt text here
© Breedr
2
© SRUC
3
© AGRIS, credit Marilia Gallus
7-3
© UAB, credit Gerardo Caja López

פרטי הפרויקט

€ 5.999.895,00
תקציב כללי

5 שותפים מהתעשייה, 2 ארגוני חקלאים, 11 אוניברסיטאות ומרכזי מחקר וארגון אחד בינלאומי

תחילת הפרויקט: 1.9.2020
משך הפרויקט 60 חודשים

9 מדינות
19 שותפים

תמצית הפרויקט

TechCare הוא פרויקט מרובה משתתפים מהאיחוד האירופי שמטרתו ליצור גישות טכנולוגיות חדשניות ומודלים עסקים לאיסוף מדדים מגוונים שישפרו את ניהול רווחת הצאן Small Ruminants SR תוך שימוש בטכנולוגיות חקלאות מדוייקת Precision Livestock Framing – PLF. בעקבות כך, יתאפשר לכל בעלי העניין בין אם מדובר בחקלאים, צרכנים ורגולטורים לבחור מוצרים ידידותיים שיתרמו לרווחת בעלי החיים. TechCare שואפת להנגיש בעלות נמוכה את הטכנולוגיות והמודלים העסקיים שיפותחו במהלך הפרויקט לבעלי העניין ברחבי האיחוד האירופי.

יעדי הפרויקט

הפרויקט יכסה את כל שרשרת הערך בתחום הצאן ויבנה על גישות טכנולוגיות חדשניות שמטרתן לדאוג לרווחת הצאן. זאת על ידי פיתוח כלים, מערכות התרעה מקדימות וקביעת אינדיקטורים לזיהוי של סוגיית רווחה.

המטרה הכוללת של פרויקט TechCare היא להדגים כיצד שימוש בגישות חדשניות ומודלים עסקיים מתאימים לניטור מדדי רווחה עבור בעלי חיים יכול לשפר את ניהול הרווחה במערכות מידע בתחום הצאן (SR) זאת תוך שימוש בטכנולוגיות חקלאות מדויקת (PLF) לאורך כל שרשרת הייצור, מה שמאפשר לכל בעלי העניין, מחקלאים ועד צרכנים ורגולטורים לבחור מוצרים ידידותיים לרווחת בעלי חיים.

TechCare תתמודד עם האתגר של שימוש בטכנולוגיות חדשניות בעלות נמוכה, המותאמות למערכות מידע בתחום הצאן (SR) במדינות האיחוד האירופי.

מטרות הפרויקט המרכזיות הינן:

 1. תיעדוף נושאי רווחה בצאן SR לאורך כל שרשרת הערך בספקטרום של מערכות ותנאים.
 2. לתכנן/לפתח במשותף עם בעלי עניין מגוונים גישות חדשניות לשיפור ניהול רווחת בעלי חיים על ידי שימוש בטכנולוגיות PLF.
 3. זיהוי, יצירת אבטיפוסים ובדיקת טכנולוגיות PLF חדשניות שונות למדידת סוגיות רווחה מועדפות ואינדיקטורים מבוססי בעלי חיים.
 4. ביסוס גישות משולבות לניהול נתונים לאורך כל שרשרת הערך תוך התמקדות בניהול רווחת בעלי חיים משופר.
 5. לאמת סט של טכנולוגיות PLF מוכנות לשימוש בתנאי חווה בקנה מידה גדול בסביבות תפעוליות שונות, תוך התמקדות בניהול ושיפור רווחת בעלי החיים.
 6. להגדיר ולהציע מודלים עסקיים רלוונטיים, חדשניים וברי קיימא כדי להגביר את קליטת טכנולוגיות PLF לשיפור רווחת בעלי החיים.
 7. להפיץ באופן נרחב לאומי ובינלאומי את התוצרים והתוצאות של הפרויקט

סדנאות ארציות/קבוצת מיקוד

סדנאות לאומיות: יצירת פתרונות בעיצוב משותף של בעלי עניין מגוונים
שרשרת הערך בתחום הצאן SR באירופה מורכבת מבעלי עניין בתפקידים מגוונים ופרופילים שונים מאוד, בה מאתגר להציע ולממש פתרון אחד המתאים לכולם. ב-TechCare, אסטרטגיות מוצלחות לניהול וניטור רווחת בעלי חיים ייחקרו באמצעות גישה משולבת מרובת משתתפים אשר לוקחת בחשבון את שרשרת הערך המקומית ומערבת את כל בעלי העניין הרלוונטיים, מחקלאים ועד מובילים, משחטות, צרכנים, רגולטורים וכו׳. הגישה מרובת המשתתפים תתרום ליצירת גישות חדשות שיתרמו לרווחת בעלי חיים.

על מנת להשיג מעורבות של בעלי עניין ועיצוב משותף של תפוקות פרויקט TechCare, עתידות להתקיים שתי סדנאות לאומיות (NWs) בשנה בכל מדינה הלוקחת חלק בפרויקט בהובלת מנחי סדנה אשר הוכשרו טכנית ומדעית להעברת סדנאות אלו. התפוקה העיקרית הצפויה מ-NWs היא חקירת עמדות, דינמיקה התנהגותית ותפיסות של בעלי עניין והשלכותיהם על תעדוף סוגיות רווחה ושימוש בכלי PLF לניטור רווחת בעלי חיים במערכות השונות. המטרה הסופית היא לנתח את הקיימות של טכנולוגיות ה-PLF שזוהו על ידי בחינת ההשפעות הסביבתיות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות עבור כל מקרה שימוש.

 

מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני Agricultural Research Organization - Volcani Institute מינהל המחקר החקלאי אמון על המחקר והפיתוח בתחומי החקלאות והסביבה, למען רווחת הציבור. מינהל המחקר החקלאי:

 • פועל לטיפוח וקידום החקלאות, איכות הסביבה והתעשיות הקשורות אליהן בישראל באמצעות שילוב בין המחקר היישומי, התשתיתי והבסיסי.
 • עודד יוזמות מחקר ופיתוח המושתתות על חשיבה מקורית ויצירתיות, מאתר פערי-ידע ומקדם כיווני-מחקר חדשים.
 • מייעץ למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולממשלת ישראל בכל הנוגע למחקר להדרכה, לתכנון ולפיתוח חקלאי וסביבתי.
 • פועל לפרסום ממצאי מחקריו בספרות המדעית/מקצועית וליישום תוצאות המחקר תוך שיתוף גורמים עסקיים ואחרים.
 • תורם להנחיית משתלמים ולהוראת סטודנטים בתאום עם מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.
 • שוקד על מעמדו בחזית המדע בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ואוניברסיטאות בארץ ומחוצה לה, ועם גופים בין-לאומיים הנוגעים לתחומי עיסוקו.